1. VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Xây dựng 3C rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Do đó, bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin là một phần không thể thiếu trong chính sách của công ty chúng tôi đối với khách hàng.

‘Dữ liệu cá nhân’ có nghĩa là tất cả các thông tin liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc nhận dạng (nghĩa là một cá nhân) – ví dụ: tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ gửi thư / đường phố của bạn.

Trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi đưa ra thông tin liên quan đến việc cung cấp cho bạn các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc làm kinh doanh với bạn khi bạn sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. (Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng không nằm trong Chính sách bảo mật này. Vui lòng kiểm tra trang web của bên thứ ba để biết thông tin về cách họ xử lý dữ liệu cá nhân.)

Chính sách bảo mật này không bao gồm cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến tuyển dụng, quản lý nhân sự và nhân viên cũ.


2. CÁCH SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi đã viết Chính sách quyền riêng tư này theo cách đơn giản và dễ hiểu cho bạn để đọc từ đầu đến cuối. Nếu không, bạn có thể nhấp vào một liên kết dưới đây để đưa bạn trực tiếp đến các phần liên quan nhất.

Để tìm thêm thông tin liên hệ và kết nối với chúng tôi

•    khách hàng
•    đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và các liên hệ kinh doanh khác
•    người dùng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi

Để tìm thông tin về quyền hạn của bạn:

•    giới hạn thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi
•    rút lại sự đồng ý; từ chối các thông điệp tiếp thị
•    độ chính xác của dữ liệu
•    truy cập dữ liệu cá nhân
•    chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
•    khiếu nại


3. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ SỐ LIỆU CÁ NHÂN

3.1 TIÊU CHUẨN CỦA LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU

Một số quốc gia trong ASEAN chưa có luật bảo vệ dữ liệu. Nếu bạn sống ở một quốc gia như vậy, chúng tôi hướng đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thể có luật bảo vệ dữ liệu áp dụng cho bạn.

Luật bảo vệ dữ liệu ở một số quốc gia trong ASEAN khác với luật bảo vệ dữ liệu ở các quốc gia khác trong ASEAN. Chúng tôi thường hướng đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thể tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của luật bảo vệ dữ liệu áp dụng cho bạn.

3.2 NGUYÊN TẮC CHUNG MÀ CHÚNG TÔI ÁP DỤNG

Chúng tôi thông báo cho bạn về những mục đích đó và chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân đó theo những cách tương thích với các mục đích cụ thể và hợp pháp mà chúng tôi nói với bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân về bạn một cách hợp pháp và công bằng.

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là chúng tôi cần làm như vậy cho các mục đích kinh doanh và pháp lý. Trong thời gian miễn là chúng tôi giữ được dữ liệu cá nhân đó, chúng tôi sẽ sắp xếp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc rủi ro tương tự.

3.3 CƠ SỞ HỢP PHÁP CỦA QUY TRÌNH

Chúng tôi muốn đối xử với tất cả các cá nhân mà chúng tôi tương tác như nhau, nhưng đôi khi chúng tôi không thể làm như vậy vì cách chúng tôi phải áp dụng luật pháp.

Tại Việt Nam, luật bảo vệ dữ liệu yêu cầu chúng tôi phải có được sự đồng ý của bạn trước khi chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ dữ liệu cá nhân về bạn, trừ khi có ngoại lệ đối với yêu cầu đồng ý. Ví dụ: chúng tôi không cần sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân để ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa tính mạng, sức khỏe hoặc an toàn của ai đó.

Ở những nơi khác trong ASEAN, luật bảo vệ dữ liệu đưa ra những căn cứ hợp pháp để chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân về bạn. Nhìn rộng ra, đây là:

•    nơi chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện hợp đồng mà chúng tôi có với bạn – ví dụ: nơi chúng tôi đã bảo hành sản phẩm cho bạn – hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký hợp đồng

•    khi việc xử lý là cần thiết để chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân thủ

•    nơi xử lý là cần thiết để bảo vệ các lợi ích cực kỳ quan trọng của bạn, bao gồm cả tính mạng và sức khỏe của bạn

•    khi việc xử lý là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, trừ trường hợp lợi ích hợp pháp đó bị chi phối bởi các quyền/ quyền tự do cơ bản của bạn

•    nơi chúng tôi đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân về bạn


4. KHÁCH HÀNG

4.1 CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN VỀ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi thường thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn. Chúng tôi sẽ hỏi bạn về điều đó (bao gồm thông tin liên hệ) khi bạn tương tác với chúng tôi, kể cả khi chúng tôi trả lời câu hỏi của bạn về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Đôi khi chúng tôi thu thập nó từ bên thứ ba, nhưng chỉ sau khi kiểm tra xem bên thứ ba có quyền cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hay không – ví dụ, nơi họ làm như vậy theo yêu cầu của bạn để cho phép chúng tôi cung cấp thông tin cho bạn hoặc cung cấp cho bạn với các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi.

4.2 CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về hoặc liên quan đến bạn tùy thuộc vào hoàn cảnh chúng tôi tương tác với bạn. Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi và khi cần thiết cho các mục đích đó. Chúng tôi đặt ra thông tin cụ thể hơn dưới đây, nhưng nói chung:

•    khi bạn bắt đầu liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ từ bạn cho phép chúng tôi phản hồi với bạn và điều đó cho phép chúng tôi liên lạc với bạn và gửi tin nhắn cho bạn, cho mục đích hoặc mục đích mà bạn đã liên hệ với chúng tôi – ví dụ: , tên, tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ vật lý / đường phố và địa chỉ IP của bạn – nếu bất cứ lúc nào chúng tôi yêu cầu thông tin mà bạn không muốn cung cấp, vui lòng cho chúng tôi biết (xem số 12 để biết chi tiết liên lạc)

•    chúng tôi thu thập thông tin về mối quan hệ của chúng tôi với bạn, chẳng hạn như các loại sản phẩm và / hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp có thể khiến bạn quan tâm và thông tin giúp chúng tôi điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi cho bạn

•    chúng tôi thu thập thông tin giao dịch về cách bạn tương tác với chúng tôi, bao gồm yêu cầu, thông tin tài khoản, thông tin giao dịch khi bạn mua sản phẩm và / hoặc sử dụng hoặc dịch vụ và thông tin về cách bạn sử dụng sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi – thông tin giao dịch có thể bao gồm thẻ thanh toán (hoặc thanh toán khác) chi tiết khi bạn mua sản phẩm qua trang web của chúng tôi hoặc trả tiền cho chúng tôi để cung cấp cho bạn các sản phẩm và / hoặc dịch vụ

•    để biết thông tin về cách bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, hãy xem mục số 6.

4.3 CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐÓ

Cung cấp sản phẩm, bán hàng và hỗ trợ

Liên quan đến các dịch vụ, bán hàng và hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hoặc liên quan đến bạn khi:

•    bạn yêu cầu thông tin từ chúng tôi về các sản phẩm hoặc dịch vụ và / hoặc bạn tìm kiếm hỗ trợ, chẳng hạn như bảo hành và / hoặc hỗ trợ hậu mãi khác (ví dụ, liên quan đến các công cụ điện), từ chúng tôi và / hoặc bạn tham gia một trong các hội thảo hoặc đào tạo của chúng tôi và / hoặc các hoạt động khác

•    bạn tham gia vào chương trình khuyến mại, cuộc thi, hoàn trả hoặc hoàn tiền mặt và / hoặc bạn đăng ký vào danh sách email hoặc bản tin của chúng tôi

và chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích mà chúng tôi đã thu thập nó

Đăng ký bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật

Liên quan đến đăng ký bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hoặc liên quan đến bạn khi bạn đăng ký sản phẩm với chúng tôi cho mục đích bảo hành và nếu bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kỹ thuật và (trong từng trường hợp), chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho cho mục đích mà chúng tôi đã thu thập nó

4.4 KHI CHÚNG TÔI TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến bạn. Tuy nhiên, chúng tôi tiết lộ nó như sau:

•    cho các công ty con và công ty liên quan của chúng tôi khi cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích khác nhau mà chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân đó – xem mục ‘Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến bạn như thế nào’

•    chúng tôi cộng tác cùng một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi thực hiện các hoạt động mà chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như đại lý dịch vụ, nhà bán lẻ, nhà cung cấp đào tạo và đại lý – trong trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được sắp xếp theo hợp đồng với chúng tôi để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ

•    bạn đồng ý

•    bạn có thể mong đợi một cách hợp lý, hoặc bạn đã được thông báo rằng dữ liệu cá nhân thuộc loại đó thường được truyền cho những cá nhân, cơ quan hoặc công ty quảng cáo

•    chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc ủy quyền tiết lộ nó


5. ĐỐI TÁC KINH DOANH, NHÀ CUNG CẤP VÀ LIÊN HỆ KINH DOANH KHÁC

5.1 CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu bạn là một cá nhân làm việc với chúng tôi, kể cả nếu bạn làm việc cho một công ty kinh doanh với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau về bạn:

•    thông tin liên lạc cho phép chúng tôi liên lạc và gửi tin nhắn đến bạn – chẳng hạn như tên, tên người dùng, địa chỉ email công việc, số điện thoại cơ quan và số điện thoại di động

•    thông tin về mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn và điều đó giúp chúng tôi hợp tác với bạn và / hoặc với công ty của bạn, chẳng hạn như các loại sản phẩm và / hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp có thể khiến bạn và / hoặc công ty của bạn quan tâm và thông tin giúp chúng tôi điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi cho bạn và / hoặc công ty của bạn

•    thông tin giao dịch về cách bạn tương tác với chúng tôi, bao gồm các câu hỏi, thông tin tài khoản, thông tin giao dịch khi bạn và / hoặc công ty của bạn mua sản phẩm của chúng tôi và / hoặc sử dụng các dịch vụ và thông tin của chúng tôi về cách bạn và / hoặc công ty của bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi

•    để biết thông tin về cách bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, xem mục số 6.

5.2 CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến bạn:

•    để thực hiện các yêu cầu của bạn và / hoặc của công ty về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của bạn và cho các hoạt động liên quan, chẳng hạn như cung cấp sản phẩm và / hoặc dịch vụ, dịch vụ khách hàng, quản lý tài khoản / mối quan hệ, hỗ trợ và đào tạo và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến và / hoặc mối quan hệ kinh doanh của công ty bạn với chúng tôi

•    để gửi cho bạn thông tin tiếp thị, bao gồm các ưu đãi có thể được nhắm mục tiêu dựa trên và / hoặc công ty của bạn, lợi ích rõ ràng, đặc điểm kinh doanh và địa điểm của bạn

•    để quản lý các cuộc khảo sát và thực hiện các sự kiện quảng cáo và để xác định xem bạn và / hoặc công ty của bạn có đủ điều kiện cho các dịch vụ hoặc ưu đãi nhất định không

•    để cung cấp cho bạn và / hoặc công ty của bạn thông tin bổ sung mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn quan tâm và / hoặc công ty của bạn, như tin tức về chúng tôi, thông báo do chúng tôi cung cấp và thông tin kỹ thuật như bản tin dịch vụ kỹ thuật
•    để quản lý các nhu cầu và tương tác kinh doanh hàng ngày của chúng tôi với bạn và / hoặc công ty của bạn, bao gồm việc cung cấp sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn và / hoặc công ty của bạn, xử lý thanh toán, quản lý kế toán tài chính của chúng tôi, thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quản lý chúng tôi trang web, phân tích việc bạn và / hoặc công ty của bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ngăn chặn gian lận và duy trì bảo mật hệ thống và quy trình của chúng tôi, báo cáo và tuân thủ pháp luật và quản lý tính liên tục trong kinh doanh của chúng tôi
5.4 Khi chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến bạn

Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến bạn. Tuy nhiên, chúng tôi tiết lộ nó như sau:

•    cho các công ty con và công ty liên quan của chúng tôi khi cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích khác nhau mà chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân đó – xem ‘Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến bạn.’

•    khi chúng tôi kết hợp cùng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi thực hiện các hoạt động mà chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như những người cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (như giao sản phẩm thực tế, dịch vụ kiểm toán và các mục đích quản lý nội bộ khác) – trong trong những trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba theo thỏa thuận hợp đồng với chúng tôi yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc cung cấp dịch vụ theo hợp đồng cụ thể

•    chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc ủy quyền tiết lộ nó


6. MẠNG XÃ HỘI

Trong Ưu đãi trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các plugin mạng xã hội từ các mạng xã hội khác nhau, chẳng hạn như ‘Like, Share’ và‘ comment’ Nút được cung cấp bởi Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, TMall và WeChat.

Khi bạn sử dụng một plugin xã hội – ví dụ như khi bạn quyết định ‘Thích hay hoặc‘ Chia sẻ một cái gì đó thì trình duyệt Internet của bạn tạo ra một kết nối trực tiếp đến máy chủ mạng xã hội có liên quan. Kết quả là nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan nhận được thông tin mà trình duyệt internet của bạn truy cập từ trang web mà chúng tôi cung cấp Ưu đãi trực tuyến của chúng tôi cho bạn. Điều này xảy ra ngay cả khi bạn không có tài khoản người dùng với nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan hoặc hiện chưa đăng nhập vào tài khoản của bạn. Các tệp nhật ký (bao gồm địa chỉ IP), trong trường hợp này, được truyền trực tiếp từ trình duyệt internet của bạn đến máy chủ của nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan và có thể được lưu trữ ở đó. Nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan hoặc máy chủ của nó có thể được đặt bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu (ví dụ: họ có thể ở Hoa Kỳ).


7. QUYỀN CỦA BẠN

7.1 GIỚI HẠN THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI

Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân mà bạn không muốn cung cấp, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục mà không có dữ liệu đó. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang tìm kiếm hoặc thiếu dữ liệu cá nhân có thể gây bất tiện cho bạn khi chúng tôi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

7.2 RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý VÀ TỪ CHỐI NHẬN THÔNG ĐIỆP TIẾP THỊ

Khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào. Bạn có thể làm điều này bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản (bao gồm email) – xem mục số 12 để biết chi tiết liên lạc của chúng tôi.

Ngoài ra, bạn có thể từ chối các email thương mại bằng cách nhấp vào ‘hủy đăng ký dòng ở cuối bất kỳ email nào chúng tôi gửi cho bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối email thương mại, chúng tôi vẫn có thể cần liên hệ với bạn với thông tin giao dịch quan trọng về bạn và / hoặc tài khoản công ty của bạn và / hoặc về một sản phẩm và / hoặc dịch vụ mà bạn đã mua từ chúng tôi.

7.3 ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU

Chúng tôi biết về bất kỳ thay đổi nào bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản (bao gồm email) – xem không. 12 để biết chi tiết liên lạc của chúng tôi.

7.4 TRUY CẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một bản sao dữ liệu cá nhân về bạn hoặc điều đó đề cập đến bạn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn thông tin về những cách mà chúng tôi có, hoặc có thể đã sử dụng hoặc tiết lộ nó trong vòng 12 tháng trước..

Chúng tôi bảo lưu quyền tính phí truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, điều này sẽ được giới hạn ở các chi phí gia tăng mà chúng tôi phải chịu khi đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về số tiền (hoặc, nếu không thể xác định được, số tiền ước tính) của phí trước khi thực hiện yêu cầu của bạn.

7.5 SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa lỗi hoặc thiếu sót trong dữ liệu cá nhân về bạn hoặc điều đó đề cập đến bạn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ bạn cho phép chúng tôi xác minh danh tính của bạn trước khi đáp ứng yêu cầu của bạn. Tùy thuộc vào bạn xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn ngay khi có thể. Nếu chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ cho bạn biết trong khoảng thời gian đó khi chúng tôi mong đợi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể gửi dữ liệu cá nhân đã sửa cho các tổ chức khác mà chúng tôi đã tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.


8. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi có các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn dữ liệu cá nhân của bạn vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập một cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn cho những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có doanh nghiệp ‘cần phải biết. Họ sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn chỉ theo hướng dẫn của chúng tôi.

Chúng tôi có các quy trình để xử lý mọi vi phạm dữ liệu cá nhân bị nghi ngờ và sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan giám sát hiện hành nào về vi phạm dữ liệu cá nhân thực tế hoặc bị nghi ngờ khi chúng tôi được yêu cầu bởi hợp đồng hoặc pháp luật.


9. TRANH CHẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ các tài liệu có chứa dữ liệu cá nhân về bạn hoặc liên quan đến bạn ngay khi có lí do cho rằng mục đích mà chúng tôi đã thu thập không còn được chúng tôi phục vụ và chúng tôi không còn cần nó nữa mục đích kinh doanh hoặc pháp lý. Ngoài ra, chúng tôi có thể ẩn danh dữ liệu cá nhân để nó không còn có thể được liên kết với bạn.


10. CHUYỂN GIAO SỐ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi đã ký kết hợp đồng để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến bạn được xử lý bởi đơn vị tiếp nhận có cùng mức độ chăm sóc theo yêu cầu của Chính sách bảo mật này. Điều này bao gồm việc áp dụng các thông lệ của chúng tôi / quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) thống nhất trong tất cả các công ty con và công ty có liên quan trong ASEAN (và tại vị trí của trụ sở toàn cầu của chúng tôi, trong Khu vực kinh tế châu Âu).


11. KHIẾU NẠI

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân về bạn hoặc liên quan đến bạn – nghĩa là, nếu bạn cảm thấy chúng tôi không tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và / hoặc với luật bảo vệ / bảo mật dữ liệu hiện hành, vui lòng cho phép chúng tôi biết Bạn có thể làm điều này bằng văn bản (bao gồm email) – để biết chi tiết liên hệ của chúng tôi. Vui lòng bao gồm những điều sau đây:

•    đủ chi tiết liên lạc để cho phép chúng tôi nhận dạng bạn

•    chi tiết rõ ràng và súc tích về bản chất của khiếu nại – ví dụ: những gì đã xảy ra, khi bạn biết về nó và ai là người liên quan

•    một phác thảo về tác động của sự kiện đã xảy ra với bạn

•    chi tiết về những gì bạn muốn thấy xảy ra để giải quyết khiếu nại của bạn
Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được khiếu nại của bạn ngay khi có thể. Sau đó chúng tôi sẽ điều tra nó. Chúng tôi có thể cần lấy thêm thông tin từ bạn, nói chuyện với các nhân viên có liên quan, xem xét các tài liệu liên quan và / hoặc có được tư vấn pháp lý hoặc kỹ thuật để thực hiện điều tra của chúng tôi. Khi chúng tôi đã hoàn thành cuộc điều tra của mình, chúng tôi sẽ viết thư cho bạn để cho bạn biết kết quả của cuộc điều tra.

 

(Bài có tổng 14 lượt xem và 1 lượt truy cập trong ngày)
0/5 (0 Reviews)